Δράσεις παρακολούθησης

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις παρακολούθησης

Τα έργα LIFE περιλαμβάνουν πάντα δράσεις παρακολούθησης, με σκοπό την παρατήρηση του πραγματικού αντίκτυπου των δράσεων του προγράμματος (α) στα είδη και οικοτόπους ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο, στοχεύοντας στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους, (β) στα είδη και οικοτόπους ενδιαφέροντος ή και σε άλλα είδη, σε περιφερειακό/εθνικό επίσης  στοχεύοντας στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους μέσω αναπαραγωγής και μεταφοράς των εφαρμοσμένων μεθόδων σε άλλες περιοχές, κλάδους και πεδία, (γ) στην τοπική κοινωνία και οικονομία προς μια πιο βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και (δ) στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, προς βελτίωση των παροχών διαφόρων επιπέδων στον άνθρωπο.

 

 

Δράση D1. Επιστημονική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων για τα είδη και τους οικότοπους ενδιαφέροντος

Θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του προγράμματος στα είδη και τους οικοτόπους ενδιαφέροντος, καθώς και της ικανότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς της γνώσης, της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε μέσω της εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων, σε άλλες περιοχές/είδη που αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους/προβλήματα διατήρησης.

Δράση D2. Παρακολούθηση του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου των δράσεων του προγράμματος

Δράση D3. Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου στις λειτουργίες και υπηρεσίες του οικοσυστήματος