Το έργο

Home / Το έργο

Με βάση τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου ANDROSSPA, το έργο LIFE Andros Park στοχεύει στην επέκταση των δράσεων διατήρησης από την περιοχή της ΖΕΠ της Άνδρου και τα είδη πτηνών στο σύνολο του δικτύου Natura 2000 της Άνδρου, το οποίο εκτός από τη ΖΕΠ περιλαμβάνει επίσης μια Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), καθώς και τα είδη προτεραιότητας, όπως είναι η Μεσογειακή Φώκια, και τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας αλλουβιακού δάσους με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (91Ε0*) του δικτύου. Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η εγκαθίδρυση ολιστικής διαχειριστικής στρατηγικής  για τις περιοχές Natura 2000 της Άνδρου με την υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων.