Σήμανση ποιότητας «Andros Brand»

Home / Αλιευτικός Τουρισμός / Πληροφορίες για αλιείς / Σήμανση ποιότητας «Andros Brand»

Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” είναι ένα σήμα που λειτουργεί ως σύμβολο για τα αλιεύματα της Άνδρου με σκοπό να προστατευτεί η θαλάσσια ζωή, να υποστηριχθούν οι ντόπιοι παράκτιοι αλιείς και να διατηρηθεί η τοπική αλιευτική κληρονομιά.

Αποδέκτες της Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” είναι παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Ο κύριος στόχος της Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand” είναι να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για τα αλιευτικά προϊόντα και να δοθεί η ευκαιρία στους επαγγελματίες αλιείς να διαφοροποιήσουν το εισόδημα τους, και εν τέλει να μειωθεί η περιβαλλοντική πίεση στη θαλάσσια ζωή.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Σήμανσης Ποιότητας “Andros Brand”:
• αποδέχονται και εφαρμόζουν με επιμέλεια την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
• εφαρμόζουν ορθές πρακτικές που συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στην διατήρηση και προστασία της θαλάσσιας ζωής (συμπεριλαμβανομένης της μεσογειακής φώκιας),
• διακινούν φρέσκα αλιεύματα που έχουν αλιευτεί στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων από παράκτιους αλιείς με έδρα την Άνδρο, την εκάστοτε εποχή και σύμφωνα με τους χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς της περιοχής
• οι αλιείς συμμετέχουν στην συγκέντρωση θαλάσσιων απορριμμάτων με σκοπό την ανακύκλωσή τους. Επίσης, καταγράφουν τα παρατηρούμενα θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια και ξενικά είδη και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή Διαχείρισης του Σήματος Ποιότητας “Andros Brand”

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, επικοινωνήστε με την Επιτροπή Διαχείρισης Σήματος Ποιότητας «Andros Brand»: Δημαρχείο Χώρας Ανδρου, τηλ. 2282360228, e-mail: androsbrand@androslife.gr

Παρακάτω βρείτε σχετικά έγγραφα:

Κανονισμός Σήμανσης Ποιότητας «Andros Brand»

Αίτηση Ένταξης 

Πρότυπο Σύμβασης