Πληροφορίες για αλιείς

Home / Αλιευτικός Τουρισμός / Πληροφορίες για αλιείς

Συχνές Ερωτήσεις

Δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και την εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού.

Νομοθεσία αλιευτικού τουρισμού

Παρατίθεται η κύρια νομοθεσία που σχετίζεται με τον αλιευτικό τουρισμό.

Αδειοδοτική Διαδικασία

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης άσκησης του αλιευτικού τουρισμού.