Πληροφορίες για αλιείς

Home / Αλιευτικός Τουρισμός / Πληροφορίες για αλιείς

Αλιευτικός Τουρισμός

Συχνές Ερωτήσεις για τον αλιευτικό τουρισμό

Δίνονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και την εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού.

Νομοθεσία αλιευτικού τουρισμού

Παρατίθεται η κύρια νομοθεσία που σχετίζεται με τον αλιευτικό τουρισμό.

Αδειοδοτική Διαδικασία

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης άσκησης του αλιευτικού τουρισμού.

 


 

Σήμανση Ποιότητας Andros Brand

Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” είναι ένα σήμα που λειτουργεί ως σύμβολο για τα αλιεύματα της Άνδρου με σκοπό να προστατευτεί η θαλάσσια ζωή, να υποστηριχθούν οι ντόπιοι παράκτιοι αλιείς και να διατηρηθεί η τοπική αλιευτική κληρονομιά. Η Σήμανση Ποιότητας “Andros Brand” απευθύνεται σε παράκτιους επαγγελματίες αλιείς, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Λήψη Σήμανσης Ποιότητας Andros Brand