Νομοθεσία αλιευτικού τουρισμού

Home / Αλιευτικός Τουρισμός / Πληροφορίες για αλιείς / Νομοθεσία αλιευτικού τουρισμού

Αρχείο pdf

Νομοθεσία για τον αλιευτικό τουρισμό


Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82/10-04-2012): Βασική ρύθμιση Αλιευτικού Τουρισμού

 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων
 • Άσκηση δραστηριότητας
 • Επισκέπτες-τουρίστες
 • Περιοχές και περίοδοι άσκησης
 • Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού
 • Κυρώσεις
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για αλιείς

ΚΥΑ 414/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β): Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Αρμόδιες Αρχές
 • Προϋποθέσεις διενέργειας
 • Διαδικασίες έγκρισης
 • Κυρώσεις

Εφαρμογή ΚΥΑ 414/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β): Επεξηγήσεις εφαρμογής αλιευτικού τουρισμού

 • Προϋποθέσεις διενέργειας
 • Διαδικασία έγκρισης
 • Όροι άσκησης
 • Ρύθμιση θεμάτων
 • Κυρώσεις

Γενικός Κανονισμός Λιμένα 23 (ΥΑ 2122/01/2000, ΦΕΚ Β’ 231/1-3-2000): «Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»
Γενικός Κανονισμός Λιμένα 26 (ΥΑ 2122/25.2001, ΦΕΚ Β’ 441/18-4-2001): «Αντικατάσταση-συμπλήρωση διατάξεων ΓΚΛ 23»

Τα άρθα 20, 21, 22 των ΓΚΛ αφορούν τα σκάφη που ασκούν αλιευτικό τουρισμό (Άρθρο 180, Ν. 4070/2012).


Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α 92/14-4-2014): Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

Ασφάλιση σκαφών