Αδειοδοτική Διαδικασία

Αρχείο pdf

Τα παρακάτω προκύπτουν σύμφωνα με την Εφαρμοστική εγκύκλιο 2834/52781/13-5-2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τρία πρώτα βήματα δεν αναφέρονται στην Εφαρμοστική εγκύκλιο, αλλά προτείνεται να προηγούνται της αδειοδοτικής διαδικασίας, ώστε να είναι έτοιμο το σκάφος και να επισπευστεί η έκδοση της βεβαίωσης από τη Λιμενική Αρχή αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.

 


Βήμα Πρώτο

Προσέλευση στη Λιμενική Αρχή και πληροφόρηση σχετικά με την καταλληλότητα του σκάφους για άσκηση αλιευτικού τουρισμού και τις απαιτούμενες μετασκευές και προμήθεια σωστικών και λοιπού εξοπλισμού για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.

 


Βήμα Δεύτερο

Πραγματοποίηση μετασκευών και όποιων λοιπών μεταβολών απαιτούνται στο σκάφος και προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής, βλ.παρακάτω.

 


Βήμα Τρίτο

Ασφάλιση του σκάφους για αστική ευθύνη των τουριστών.

Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να είναι ασφαλισμένα (ΚΥΑ 414/2354/2015, Ν.4256/2014) για: 

 • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) ανά επιβάτη και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) ανά συμβάν.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€).
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€).

 


Βήμα Τέταρτο

Υποβολή αιτήματος αναγγελίας έναρξης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας η οποία τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Πρέπει να προσκομιστούν:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους, στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες.
 • Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ.
 • Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη*.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (σύμφωνα με επικοινωνία με την Υπηρεσία).
 • Αποδεικτικά αποκλειστικής άσκησης αλιείας (σύμφωνα με επικοινωνία με την Υπηρεσία):
  • Ε1, Ε2, εκκαθαριστικό.
  • Βεβαίωση από τον Σύλλογο Αλιέων ότι δραστηριοποιείται.

 


Βήμα Πέμπτο

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, αιτείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές βεβαίωση για το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ του θέματος.

Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται από την Λιμενική Αρχή (μέσω επιθεώρησης σκάφους) τα παρακάτω:

 • Το σκάφος να είναι ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων.
 • Το σκάφος πληροί τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων.
 • Το σκάφος είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας όπου αναγράφονται:
  • αριθμός των επιβατών που μπορεί να παραλαμβάνει,
  • η έκταση των πλόων, και
  • οι σχετικές «Εντολές − Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών.
 • Το σκάφος έχει ειδικό χώρο παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.

 


Βήμα Έκτο

Αφού λάβει τη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επαγγελματικών τουριστικών σκαφών από τη Λιμενική Αρχή, η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί την έγκριση, εντός πέντε (5) ημερών, στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ).

 


Βήμα Έβδομο

Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την τοπική Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

 


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τμήμα θαλάσσιας αλιείας, Διεύθυνση αλιείας Κυκλάδων, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22810-98829

Φαξ: 2281098809 , 2281098830

Διεύθυνση: Καράγιωργα Σ. & Βαρδάκα Π., Ερμούπολη, 84100

Λιμεναρχείο Άνδρου

Τηλέφωνο: 2282022250

Φαξ: 2282022137 , 2282022250

Διεύθυνση: Χώρα, Άνδρος, 84500