Δίκτυο Natura 2000

Home / Περιοχές δράσης / Δίκτυο Natura 2000

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών που φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πολυτιμότερων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη. Αποτελεί εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, που εδραιώθηκε το Μάιο του 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα της Οδηγίας για τα Πουλιά (79/409/EEC). Συγκεκριμένα, το δίκτυο αποτελείται από δύο τύπους περιοχών:

  • Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα Πουλιά, όπως ορίζονται στην οδηγία 79/409/EU
  • Τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), όπως ορίζονται στην οδηγία, αφότου χαρακτηριστούν σε προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ) και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)

Ολόκληρο το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα καλύπτει το 28% της εθνικής επικράτειας και το 22% των χωρικών υδάτων.