Δράση Ε3. Εργαστήρια εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους άμεσα ενδιαφερόμενους

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις επικοινωνίας / Δράση Ε3. Εργαστήρια εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους άμεσα ενδιαφερόμενους

Τεχνικά εργαστήρια και επιμορφωτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν στην Άνδρο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς με σκοπό:

  • Την αποτελεσματική σχεδίαση της εφαρμογής των δράσεων του έργου
  • Τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ του έργου και των ομάδων των άμεσα ενδιαφερόμενων.
  • Παρουσίαση και αξιολόγηση των προσεγγίσεων και αποτελεσμάτων του έργου και προώθηση των προσεγγίσεων αυτών σε άλλες περιοχές της Άνδρου καθώς και σε περιοχές εκτός Άνδρου.