Προπαρασκευαστικές δράσεις

Home / Δράσεις του έργου / Προπαρασκευαστικές δράσεις

Προπαρασκευαστικές δράσεις πεδίου, μελέτες καθώς και δράσεις τεχνικής και επιχειρησιακής σχεδίασης, κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή προετοιμασία με σκοπό την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης και παρακολούθησης του προγράμματος. Μέσω των δράσεων αυτών θα γίνει προσδιορισμός της φυτικής  δομής και ποικιλότητας των φυτικών ειδών των αλλουβιακών δασών, αξιολόγηση των οικολογικών απαιτήσεων και των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας, καθώς και πλαστικών απορριμμάτων και παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού που έχουν καταλήξει στη θάλασσα, και των αλληλεπιδράσεων με τοπικούς αλιείς, ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών Natura 2000 στο νησί της Άνδρου και τέλος προετοιμασία τεχνικής σχεδίασης για την εφαρμογή των δράσεων διατήρησης και παρακολούθησης.