Δράση Α4. Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση με σκοπό την ταυτοποίηση των τρωτών σημείων και των πιθανών ευκαιριών για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών Natura 2000 στο νησί της Άνδρου (ΕΖΔ και ΖΕΠ)

Home / Δράσεις του έργου / Προπαρασκευαστικές δράσεις / Δράση Α4. Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση με σκοπό την ταυτοποίηση των τρωτών σημείων και των πιθανών ευκαιριών για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών Natura 2000 στο νησί της Άνδρου (ΕΖΔ και ΖΕΠ)

Η ταυτοποίηση των αδύναμων σημείων και των πιθανών ευκαιριών για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών Natura 2000 θα πραγματοποιηθεί μέσω εκτενούς εργασίας στο πεδίο και διεξαγωγής σεμιναρίων με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα οδηγήσει στην παραγωγή:

  • Ενός Ενημερωτικού Σημειώματος, που θα περιλαμβάνει συνοπτική περίληψη των ταυτοποιημένων αδύναμων σημείων και πιθανών ευκαιριών, των διαθέσιμων επιλογών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων και προτάσεων πάνω στις πλέον ελπιδοφόρες επιλογές.
  • Ενός «Οδηγού βέλτιστων πρακτικών», ο οποίος θα σχεδιαστεί και διανεμηθεί στις ομάδες των τοπικών ενδιαφερόμενων. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει προτάσεις με τους πλέον κατάλληλους τρόπους (α) διασφάλισης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 του νησιού της Άνδρου με ταυτόχρονα σεβασμό και διατήρηση του τοπικού κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου και (β) αντιμετώπισης και επίλυσης των όποιων διαφωνιών μπορεί να προκύψουν.
  • Ενός οδηγού για τη δημιουργία του σήματος ποιότητας της Άνδρου (Andros Brand), το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εμπορικού σήματος βιοποικιλότητας για τα αλιευτικά προϊόντα της Άνδρου.
  • Ενός τεχνικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός γραφείου παροχής πληροφοριών (information desk) σχετικά με τον οικοτουρισμό, με σκοπό την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην Άνδρο.