Δράση Α1. Προσδιορισμός της φυτικής δομής και της ποικιλότητας των φυτικών ειδών στα αλλουβιακά δάση σκλήθρου.

Home / Δράσεις του έργου / Προπαρασκευαστικές δράσεις / Δράση Α1. Προσδιορισμός της φυτικής δομής και της ποικιλότητας των φυτικών ειδών στα αλλουβιακά δάση σκλήθρου.

Οι γνώσεις πάνω στη σύνθεση, τη δομή και τη λειτουργία των βιοκοινοτήτων στα αλλουβιακά δάση σκλήθρων είναι περιορισμένες στις περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες καταλαμβάνουν το νοτιότερο άκρο της περιοχής εξάπλωσής του συγκεκριμένου τύπου δάσους στη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη σωστή διαχείριση του οικοτόπου ενδιαφέροντος, ενώ θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση και αξιολόγηση της έκτασης και σοβαρότητας των πιέσεων που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος οικότοπος.

Θα πραγματοποιηθούν μελέτες που θα αφορούν (α) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των φυτικών κοινοτήτων, καθώς και του εύρους και της συχνότητας παρουσίας και φυσικής διακύμανσης των κύριων φυτικών ειδών, (β) την εκτίμηση της ποικιλότητας των συμβιωτικών μικροοργανισμών (κυρίως εκτομυκορριζικών μύκητων) και των σαπροτροφικών (ξυλοσηπτικών) μυκήτων που σχετίζονται με τα σκλήθρα και την κατανομής τους εντός βιοτόπου προτεραιότητας, λόγω της ζωτικής τους σημασίας για τη διατήρηση και την προστασία των αλλουβιακών δασών σκλήθρου και (γ) την καταγραφή των μακρομυκήτων που αναπτύσσονται στα αλλουβιακά δάση σκλήθρου της Άνδρου.