Δράση Α2. Αξιολόγηση των οικολογικών απαιτήσεων και των οικοτόπων της Μεσογειακής Φώκιας, των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού και των αλληλεπιδράσεων με τους αλιείς

Home / Δράσεις του έργου / Προπαρασκευαστικές δράσεις / Δράση Α2. Αξιολόγηση των οικολογικών απαιτήσεων και των οικοτόπων της Μεσογειακής Φώκιας, των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού και των αλληλεπιδράσεων με τους αλιείς

Η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων διατήρησης που αφορούν τα θαλάσσια είδη του προγράμματος, θα γίνει με βάση: (1) τον πληθυσμό, τους σημαντικούς βιοτόπους και την κατάσταση διατήρησης της Μεσογειακής φώκιας, (2) τις ποσότητες των πλαστικών απορριμμάτων και παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού, την κατανομή τους και των “hot-spots” και (3) τους τύπους, τις περιοχές και τις περιόδους  των αλιευτικών δραστηριοτήτων, για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων με φώκιες/θαλασσοπούλια.

Απαιτήσεις και βιότοπος της Μεσογειακής Φώκιας

Θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής σάρωση της ακτογραμμής για τον εντοπισμό, την καταγραφή, χαρτογράφηση και εκτίμηση των πιθανών περιοχών ανάπαυσης, διατροφής και αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας εντός της περιοχής δράσης.

Η παραπάνω δράση θα περιλαμβάνει την εκτίμηση της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των οικοτόπων αξιολογώντας τη συνολική ακτογραμμή, την πρόσφατη χρήση βιοτόπων μέσω της άμεσης καταγραφής ενδείξεων μέσω της χρήσης IR κάμερας, την καταγραφή των παραμέτρων του πληθυσμού του είδους στην περιοχή, επιτρέποντας έτσι την ταυτοποίηση των σημαντικών περιοχών αναπαραγωγής. Επιπλέον, θα διενεργηθεί προσδιορισμός του ελάχιστου πληθυσμιακού μεγέθους του είδους και εκτίμηση της σημασίας των οικοτόπων του είδους εντός της περιοχής δράσης.

Συντελεστές υποβάθμισης των βιοτόπων θαλασσοπουλιών και Μεσογειακής φώκιας

Συστηματική χαρτογράφηση των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα και του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού, που προκαλούν πιθανή κατάποση, παγίδευση καθώς και φαινόμενα άδηλης αλιείας της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου, θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη παράκτια περιοχή.

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στα παράκτια ύδατα και στις παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, θα γίνει αξιολόγηση της ποσότητας και των τύπων των πλαστικών απορριμμάτων και του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού στις περιοχές όπου βρίσκονται οι φωλιές του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου.

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Μεσογειακή φώκιας και των θαλασσοπουλιών με τους ντόπιους αλιείς

Θα διενεργηθεί εκτενής μελέτη σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Μεσογειακής φώκιας και των θαλασσοπουλιών με τους αλιείς και σχετικά με τις προτεινόμενες, από την τοπική κοινότητα αλιέων, εναλλακτικές οδούς για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων αυτών.