Δράση Α3. Επιχειρησιακός σχεδιασμός για δράσεις διατήρησης: Κατάρτιση προαπαιτούμενων τεχνικών εγγράφων και μελετών

Home / Δράσεις του έργου / Προπαρασκευαστικές δράσεις / Δράση Α3. Επιχειρησιακός σχεδιασμός για δράσεις διατήρησης: Κατάρτιση προαπαιτούμενων τεχνικών εγγράφων και μελετών

Με βάση τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω προπαρασκευαστικών δράσεων, θα γίνει η προετοιμασία των τεχνικών εγγράφων και μελετών που αποτελούν σημαντικά προαπαιτούμενα για την σχεδίαση/εφαρμογή των εξειδικευμένων δράσεων διατήρησης του προγράμματος. Αυτά θα συμπεριλαμβάνουν:

(Α) Τεχνική σχεδίαση για χερσαίους οικοτόπους προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων υψηλής ευκρίνειας χαρτογράφηση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου, μελέτης βάσης σχετικά με τις υδρογεωλογικές παραμέτρους, τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών και σχεδίων για την ανάπτυξη αντιπυρικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών μέτρων και μέτρων κατά της υπερβόσκησης, καθώς και μελέτη αποκατάστασης των αλλουβιακών δασών σκλήθρου, και

(Β) Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών σχεδίων για την αποκατάσταση των βιοτόπων της Μεσογειακής φώκιας και των θαλασσοπουλιών και τη μείωση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη Μεσογειακή Φώκια και τους τοπικούς αλιείς.