Δράση C3. Απομακρυσμένες δράσεις διατήρησης για επιλεγμένα φυτά που σχετίζονται με τα αλλουβιακά δάση σκλήθρου, και τους μακρομύκητες που σχετίζονται με τα δέντρα σκλήθρων

Home / Δράσεις του έργου / Δράσεις διατήρησης / Δράση C3. Απομακρυσμένες δράσεις διατήρησης για επιλεγμένα φυτά που σχετίζονται με τα αλλουβιακά δάση σκλήθρου, και τους μακρομύκητες που σχετίζονται με τα δέντρα σκλήθρων

Βιολογικό υλικό από φυτά και μύκητες θα συλλεχθεί και απομονωθεί:

α. Από τα αλλουβιακά δάση σκλήθρων

Επιλεγμένα φυτά και μακρομύκητες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο βιότοπο προτεραιότητας (91Ε0*) κυρίως όσον αφορά στις ανάγκες της αναδημιουργίας συστάδων σκλήθρου στις περιοχές αποκατάστασης, οι οποίες θα απιλεγούν στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δράσεων. Πολλαπλασιαστικό υλικό από το σύνολο των φυτικών ειδών θα συλλεχθεί από περισσότερους του ενός τοπικούς πληθυσμούς στον βιότοπο προτεραιότητας προκειμένου να διασφαλιστείυψηλή γενετική ποικιλότητα, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία φυτών πιο εύρωστων και καλύτερα προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες.

β. Από την ευρύτερη περιοχή των περιοχών Natura 2000 της Άνδρου

Συλλογή σημαντικών, σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων ειδών. Τα φυτά που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του Βοτανικού Κήπου που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Επιπλέον, το βιολογικό υλικό από το σύνολο των φυτικών ειδών θα ταυτοποιηθεί και θα διατηρηθεί στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης προβλέπεται ex-situ διατήρηση των μακρομυκήτων που σχετίζονται με τα σκλήθρα και θα περιλαμβάνουν είδη που πρόκειται να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης προπαρασκευαστικής δράσης. Τα μυκητιακά δείγματα θα μεταφερθούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προς μελέτη – ταυτοποίηση, καθώς και παραλαβή καθαρών καλλιεργειών και αποξηραμένων καρποφοριών που θα φυλαχθούν στις σχετικές συλλογές.

Η ex-situ διατήρηση του βιολογικού υλικού έχει ως σκοπό:

  • Την υποστήριξη και επέκταση των επιτόπιων δράσεων προστασίας, τη διατήρηση φυτικού-μυκητιακού υλικού για την αποκατάσταση των αλλουβιακών δασών σκλήθρου, καθώς και δημιουργία καθαρών καλλιεργειών εκτομυκορριζικών μυκήτων και συμβιωτικών μικροοργανισμών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο είδος με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
  • Τη διαθεσιμότητα φυτικού και μυκητιακού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί – προβληθεί στον Βοτανικό Κήπο που θα δημιουργηθεί.
  • Την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης προστασίας από τυχόν καταστροφικά συμβάντα και τη διευκόλυνση της επανεισαγωγής φυτών (και των μυκήτων που σχετίζονται με αυτά) ή/και την ενίσχυση των αυτοφυών πληθυσμών όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
  • Τη δημιουργία μιας συλλογής αναφοράς υψηλής σημασίας, στην οποία θα διατηρούνται ex-situ νέα είδη για την επιστήμη, ή φυτικά και μυκητιακά είδη με μεγάλη οικολογική και ταξινομική αξία.