Το πρόγραμμα LIFE

Home / Το έργο / Το πρόγραμμα LIFE

(http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm)

Το LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή έργων για τη διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος του LIFE+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του LIFE+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το παρόν έργο LIFE+ υλοποιείται στα πλαίσια της ενότητας LIFE+ Φύση.

Τα προγράμματα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα στοχεύουν ειδικά στην προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο της φύσης και της βιοποικιλότητας . Τα χρηματοδοτούμενα έργα οφείλουν να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να είναι συμπληρωματικά σε άλλες δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2014-2020. Τα προγράμματα LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα εστιάζουν:

  • στη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο της φύσης και της βιοποικιλότητας, στη Στρατηγική της Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και την Οδηγία για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά,
  • στην προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, και
  • στη βελτίωση του γνωσιακού υποβάθρου για την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση και εκτίμηση της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο της φύσης και της βιοποικιλότητας, και για την αξιολόγηση και παρακολούθηση παραγόντων, πιέσεων και αποκρίσεων που έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα.