Περίληψη

Home / Το έργο / Περίληψη

Η Άνδρος αποτελεί το βορειότερο νησί των Κυκλάδων. Εξαιτίας της γειτνίασής του με την Εύβοιας, αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα νησιά του Δυτικού Αιγαίου, γεγονός που διαφαίνεται και στα γεωγραφικά και βιοτικά του χαρακτηριστικά. Το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, οι οποίοι φιλοξενούν σπάνια αλλά και απειλούμενα είδη, σημαντικότερα εκ των οποίων είναι ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο Σπιζαετός (Aquila fasciata), ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis dermarestii), ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), η Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) και τα αλλουβιακά δάση σκλήθρων (Alnus glutinosa).

Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του πετυχημένου έργου LIFE+ «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας» (ANDROSSPA) (http://www.androslife.gr) που εφαρμόστηκε  στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου την περίοδο 2011-2017. Βασικά επιτεύγματα του προγράμματος αυτού ήταν η εγκαθίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της ΖΕΠ της Άνδρου, το οποίο βασίστηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης ΖΕΠ και στη Μελέτη Σκοπιμότητας, και μια σειρά παρεμβάσεων και δράσεων αποκατάστασης, οι οποίες βελτίωσαν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα οικοτόπων αναπαραγωγής, κουρνιάσματος και ανάπαυσης του Μαυροπετρίτη, του Σπιζαετού, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου και την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών αυτών στην Άνδρο.

Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης, ώστε να  αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό και να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης του χερσαίου οικότοπου προτεραιότητας των αλλουβιακών δασών με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (91Ε0*) του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/EEC, καθώς και των θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου εντός των περιοχών Natura 2000 της νήσου της Άνδρου («ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» – GR4220001 και «ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ» – GR4220028). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα υλοποιηθεί μιας σειράς μέτρων διατήρησης στη θάλασσα και στη ξηρά με την ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων και εθελοντών σε όλα τα στάδια σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων.

Στην θάλασσα:

  • Αποτελεσματική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα και του παρατημένου αλιευτικού εξοπλισμού για να περιοριστούν τα περιστατικά παγίδευσης και άδηλης αλιείας θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας.
  • Εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του βαθμού αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους τοπικούς αλιείς και τις προσπάθειες προστασίας της Μεσογειακής φώκιας.
  • Σύσταση του σήματος ποιότητας της Άνδρου.

Στην ξηρά:

  • Προστασία των αλλουβιακών δασών σκλήθρου από φαινόμενα υπερβόσκησης, διάβρωσης του εδάφους, υπερχείλισης των ποταμών και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και αποκατάσταση μέρους του δάσους που καταστράφηκε στο παρελθόν.
  • Ex-situ διατήρηση σημαντικών φυτικών ειδών και σχετιζόμενων, με τον χερσαίο οικότοπο-στόχο, μυκήτων.
  • Δημιουργία Βοτανικού Κήπου για την προώθηση της ex-situ διατήρησης και σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.