Η πορεία προς το έργο

Home / Το έργο / Η πορεία προς το έργο

Η ανάπτυξη στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης για τις χερσαίες και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου, της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει όραμα των κοινοτήτων των Βόρειων Κυκλάδων για περισσότερο από μια δεκαετία. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ακόμη βήματος προς την υλοποίηση αυτού του οράματος. Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος LIFE «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας (ANDROSSPA)» (http://www.androslife.gr), το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2011-2017. Το έργο αυτό εγκαθίδρυσε και εγκαινίασε τη λειτουργία της Επιτροπής  Διαχείρισης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου και εφάρμοσε μια σειρά δράσεων υψηλής διαχειριστικής προτεραιότητας για τα σημαντικότερα προστατευόμενα είδη πτηνών την Άνδρου, συμπεριλαμβανομένων του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), του Σπιζαετού (Aquila fasciata), του Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis dermarestii) και του Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii). Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE ANDROSSPA και αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό, τις υποδομές και την συμμετοχή των τοπικών φορέων που αυτό εξασφάλισε, το έργο LIFE Andros Park στοχεύει στην επέκταση και συμπλήρωση των επιτευγμάτων του προηγούμενου προγράμματος μέσω αποτελεσματικής ολοκληρωμένης διαχείρισης, αποκατάστασης και διατήρησης όλων των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της Άνδρου στο σύνολο των περιοχών Natura 2000  της χαρακτηριζόμενο ως «Andros Island Park».

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έργο, το έργο LIFE Andros Park θα διατηρήσει την εφαρμογή των δράσεων που υλοποιήθηκαν και επιπλέον για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο, ενώ θα προβεί στον σχεδιασμό νέων μέτρων διαχείρισης για τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus) και τον οικότοπο προτεραιότητας «αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)» ( 91E0*). Επιπλέον, εκτός από το υπάρχον έργο διαχείρισης της ζώνης ΖΕΠ της Άνδρου: «ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» (GR4220028) και τα είδη προτεραιότητας της, θα επεκταθεί στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) της Άνδρου «ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ» (GR4220001) και στον νεοχαρακτηρισθέντα Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΥ» (GR4220035), ο οποίος καλύπτει 300 χλμ2 παράκτιων υδάτων σε μια ζώνη 2 ναυτικών μιλίων κατά μήκος των δυτικών, βόρειων και βορειοανατολικών ακτών της Άνδρου. Τέλος, το έργο θα υλοποιήσει μια σειρά νέων μέτρων διαχείρισης, οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί έως τώρα στην Άνδρο και στοχεύουν στην προστασία των χερσαίων οικοτόπων και ειδών από τις επιζήμιες επιπτώσεις των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, πλημμύρων, της διάβρωσης του εδάφους και της υπερβόσκησης και στην εξάλειψη-περιορισμό των απειλών που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι οικότοποι και τα είδη τους από τα πλαστικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα, και τις αλληλεπιδράσεις της Μεσογειακής Φώκιας με τους τοπικούς αλιείς.