Γενικές πληροφορίες

Home / Το έργο / Γενικές πληροφορίες

Τίτλος έργου: Διατήρηση των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής της Άνδρου με την ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων

Σύντομος τίτλος: LIFE Andros Park

Αριθμός έγκρισης: LIFE16 NAT/GR/000606

Προϋπολογισμός: 2,411,248 €

Συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: 75%

Διάρκεια: 01/09/2017-30/09/2021

Το έργο LIFE Andros Park υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου.