Σύνδεση με άλλα έργα

Home / Το έργο / Σύνδεση με άλλα έργα

LIFE ANDROSSPA: Διαχείριση της περιοχής ΖΕΠ της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας (http://www.androslife.gr)

Το έργο ANDROSSPA LIFE είχε ως κύριο στόχο την εφαρμογή μέτρων διατήρησης για την άμεση προστασία  4 ειδών πτηνών προτεραιότητας στην ΖΕΠ της Άνδρου. Βασικό αντικείμενο του προγράμματος ήταν η σύσταση ενός καλά δομημένου, αποτελεσματικού, κοινωνικά αποδεκτού και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Διαχείρισης της ΖΕΠ. Σκοπός ήταν μέσω του συστήματος αυτού να συντονιστούν οι δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών στον χώρο της ΖΕΠ και να υλοποιηθούν τα βασικά μέτρα διαχείρισης, δηλαδή τα απολύτως αναγκαία μέτρα για την επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών προτεραιότητας στη ΖΕΠ. Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του προγράμματος περιλαμβάνονται:

  • Η σύσταση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της ΖΕΠ, με βάση το σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης της ΖΕΠ και την Προκαταρκτική μελέτη,
  • οι παρεμβάσεις στις νησίδες, δηλ. εξάλειψη αρουραίων, έλεγχος του τοπικού πληθυσμού του Ασημόγλαρου, τοποθέτηση συστάδων αυτοφυούς θαμνώδους βλάστησης και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τα είδη πουλιών που αναπαράγονται στις νησίδες (Μαυροπετρίτης, Θαλασσοκόρακας, Αιγαιόγλαρος),
  • η αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων για τη βελτίωση των οικοτόπων αναζήτησης τροφής του Μαυροπετρίτη,
  • ηεγκατάσταση σημαδούρων αγκυροβόλησης σκαφών για τη διαχείριση και προστασία των κύριων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του Αιγαιόγλαρου και του Θαλασσοκόρακα,
  • η μικρής έκτασης αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων αγρών και των παραδοσιακών περιστερώνων για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας τροφής του Σπιζαετού,
  • η σύσταση της Τοπικής Ομάδας Εθελοντών και δημιουργία τοπικού κέντρου πρώτων βοηθειών για την άγρια ζωή,
  • η ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης της ΖΕΠ και του προγράμματος επιτήρησης – φύλαξης,
  • η δημιουργία ενημερωτικού υλικού και
  • η σύσταση και λειτουργία κέντρου ενημέρωσης.

Το παρόν έργο στοχεύει στην επέκταση των επιτευγμάτων του προγράμματος ANDROSSPA LIFE για το σύνολο των ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000 της Άνδρου με σκοπό την ολιστική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Άνδρου: (1) επεκτείνοντας το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης της ΖΕΠ για το σύνολο της περιοχής Natura 2000 της Άνδρου και τα είδη/οικοτόπους της και (2) αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και τις υποδομές του προγράμματος LIFE ANDROSSPA για τη στήριξη της πρότασης του παρόντος προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή μέτρων διατήρησης προτεραιότητας για τη διατήρηση ολόκληρης της περιοχής Natura 2000 της Άνδρου.


CYCLADES LIFE: Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες (http://cycladeslife.gr)

Το έργο LIFE CYCLADES στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη Βασισμένη στο Οικοσύστημα Διαχείριση, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και των ενδιαφερόμενων τοπικών φορέων από τα γειτονικά νησιά της Άνδρου και της Σύρου.

Το παρόν έργο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πληθυσμοί Μεσογειακής φώκιας που χρησιμοποιούν την περιοχή της Άνδρου, και στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ειδών στην περιοχή των Κυκλάδων συμβάλλοντας έτσι στα αποτελέσματα του προγράμματος  LIFE ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE12 NAT/GR/000688 (2013-17) που εφαρμόστηκε στη γειτονική Γυάρο και περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην περιοχή αυτή.


LIFE TERRACESCAPE: Αξιοποιώντας τη διαχείριση της γης μεταμορφώνοντας υποβαθμισμένα τοπία σε πράσινες υποδομές για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Το έργο LIFE TERRACESCAPE στοχεύει να αναδείξει, στο νησί της Άνδρου, τη χρήση των αναβαθμίδων, γνωστές και ως πεζούλες, ως άριστη μέθοδο για τη διαχείριση της γης στο Αιγαίο με σκοπό τη δημιουργία προσαρμοσμένων «πράσινων υποδομών» ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο θα υλοποιήσει παρεμβάσεις που προωθούν την κλιματική προσαρμογή, μέσα από την επανακαλλιέργεια αναβαθμίδων σε μεγάλη κλίμακα για την εξομάλυνση των κλιματικών και περιβαλλοντικών ακραίων μεταβολών και την υποστήριξη ενός σύγχρονου, εκτατικού και κλιματικά προσαρμοσμένου αγροτικού τομέα, μέσω πρακτικών Συμμετοχικής Επιστασίας της Γης (Land Stewardship Agreements), με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία, και τη βιοποικιλότητα.

Η εφαρμογή των έργων LIFE Andros Park και LIFE TERRACESCAPE θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2017-2021. Λόγω της κοινής τους χωρο-χρονικής εφαρμογής, θα γίνει προσπάθεια επίτευξης της μέγιστης δυνατής συνέργειας μεταξύ των δύο έργων, μέσω συνεργατικής τεχνικής σχεδίασης των δράσεων και της κοινής παρουσίασης των δράσεων διατήρησης των δύο έργων με σκοπό την προώθηση της εφαρμοσιμότητας και των προνομίων τους, καθώς και της μελλοντικής αειφόρου ανάπτυξης, μέσω ανάδειξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αξιολόγησης του πληροφοριακού υλικού καθώς και διαμέσου της σύστασης μιας Συντονιστικής Επιτροπής έργων LIFE της Άνδρου για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνέργειας μεταξύ των δύο έργων.