Συμπράττοντες φορείς

Home / Το έργο / Συμπράττοντες φορείς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής Εργου)

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι από τα παλαιότερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Από το 1920, έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο των γεωργικών και περιβαλλοντικών επιστημών μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που υλοποιεί.

Τα Εργαστήρια Συστηματικής Βοτανικής και Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας διεξάγουν ερευνητικές μελέτες στους τομείς της Βοτανικής και Γεωργικής/Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας αντίστοιχα. Το επιστημονικό τους προσωπικό διαθέτει πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στην παρακολούθηση/διαχείριση σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών, στην οικολογική αποκατάσταση διαταραγμένων/υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων, στην αξιολόγηση/απογραφή της ποικιλότητας μυκήτων στους επιλεγμένους δασικούς (συμπερ. Alnus glutinosa) οικοτόπους, στη συστηματική, μοριακή, φυλογένεση και ειδογένεση των μακρομυκήτων, καθώς και στην αξιολόγηση της φυτικής και μυκητιακής ποικιλότητας, στις αλληλεπιδράσεις φυτών και των συμβιωτικών τους μικροβιακών εταίρων, και στην ex-situ διατήρηση φυτικών οργανισμών και μανιταριών.

Η ομάδα έργου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αποτελείται από τους:

  • Γιώργο Ζερβάκη (Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας),
  • Παναγιώτη Τρίγκα (Eπίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής),
  • Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη (Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας),
  • Ηώ Κεφαλογιάννη (Δρ. Γεωπόνος, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας),
  • Τάσο Σταματίου (Γεωπόνος MSc, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων),
  • Παναγιώτη Γεωργίου (ΕΤΕΠ, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής),
  • Ηλία Πολέμη (Δρ. Γεωπόνος – Μυκητολόγος),
  • Βασίλη Γκορίτσα (Περιβαλλοντολόγος MSc) και
  • Βασίλη Δασκαλόπουλο (Γεωπόνος MSc).

Επισκεφτείτε μας: www.aua.gr


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ένας εθνικός φορέας, υπεύθυνος για τη γεωργική έρευνα και τεχνολογία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με 300 ερευνητικά μέλη σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Σταθμούς του φορέα ανά την Ελλάδα, είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τους τομείς της γεωργικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής. Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) είναι ένα από τα εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ιδιαίτερα ικανό στη διεξαγωγή ερευνών. Αποτελεί το βασικό ελληνικό ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με τα οικονομικά, διαχειριστικά και κοινωνικά ζητήματα του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.

Επισκεφτείτε μας: www.agreri.gr


Fundación CBD para la conservación de la Biodiversidad y su Habitat

Το Ίδρυμα CBD-Habitat είναι μία ισπανική μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΜΚΟ. Κύριο αντικείμενο του ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δράσεων διατήρησης απειλούμενων ειδών. Από το 2000, η CBD-Habitat διαχειρίζεται το Διεθνές Πρόγραμμα για τη Διατήρηση της Μεσογειακής Φώκιας στην αποικία της στο Cabo Blanco (Μαυριτανία).

Επισκεφτείτε μας: www.cbd-habitat.com


Καΐρειος Βιβλιοθήκη

Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 1987 σαν ιδιωτική νομική οντότητα μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί το μοναδικό κέντρο πολιτισμού στην Άνδρο. Εμπνευστής και δημιουργός της Βιβλιοθήκης ήταν ο ιστορικός Δημήτριος Ι. Πολέμης. Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη διατηρεί περίπου 45.000 έντυπους τόμους, χειρόγραφα, εκτενή ιστορικά αρχεία και έργα τέχνης, ιστορικής σημασία και λαϊκού πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Καΐρειος Βιβλιοθήκη θα προσφέρει τις εγκαταστάσεις της  για τη δημιουργία φυτωρίου και Βοτανικού Κήπου.

Επισκεφτείτε μας: www.kaireios.gr


Δήμος Άνδρου

Ο Δήμος της Άνδρου βρίσκεται στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου και περιλαμβάνει το νησί της Άνδρου και τις γειτονικές νησίδες. Ο Δήμος ήταν ο συντονιστής του έργου LIFE ANDROSSPA (LIFE10 NAT/GR/000637) του οποίου το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια.

Επισκεφτείτε μας: www.andros.gr


MOm , Εταιρία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Η MΟm είναι μία μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΜΚΟ. Κύρια επιδίωξη της MΟm είναι «η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, με έμφαση στην Μεσογειακή Φώκια, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως κρισίμως κινδυνεύον είδος. Εργαλεία για την επίτευξη του τελευταίου περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή θεσμικού πλαισίου καθώς και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων».

Επισκεφτείτε μας: www.mom.gr


Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)

Η NCC είναι συμβουλευτική εταιρία ιδρυμένη το 2010. Το όραμα της NCC είναι να προωθήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της παροχής τεκμηριωμένων καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ανάπτυξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων διατήρησης και της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής κοινότητας. Η NCC συμμετείχε συνεταίρος του προγράμματος LIFE ANDROSSPA (LIFE10 NAT/GR/000637).

Επισκεφτείτε μας: www.n2c.gr