Παραδοτέα

Home / Πρόοδος του έργου / Παραδοτέα

Τεχνικές εκθέσεις

 


Δημοσιεύσεις

Trigas P. & Bareka P., 2020. Allium stamatiadae, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Andros island (Aegean Archipelago, Greece). Phytotaxa 443 (3): 287–294.

Polemis E., Fryssouli V., Daskalopoulos V. & Zervakis G.I., 2020. Basidiomycetes Associated with Alnus glutinosa Habitats in Andros Island (Cyclades, Greece). Diversity 2020, 12, 232.

Polemis, E., Daskalopoulos, V., Fryssouli, V. & Zervakis, G.I., 2019. Inventory of macrofungi associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. International Conference “XVI OPTIMA Metting”, Agricultural University of Athens, 2-5/10/2019, Athens

Daskalopoulos V., Kefalogianni I., Venieraki A., Polemis E. and Zervakis G.I., 2019. Preliminary data on the underground diversity of alder (Alnus glutinosa) associated fungi. 8th MBK Conference, Patras.

Polemis E., Daskalopoulos V., Fryssouli V., Zervakis G.I., 2019. New records of ectomycorrhizal basidiomycetes associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. 8th MBK Conference, Patras.

Trigas P., 2018. A new Hypericum (sect. Drosocarpium, Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece). Nordic Journal of Botany, Volume 36, Issue 11.

Hypericum cycladicum Trigas sp. nov. (Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece) is described and illustrated. It belongs to H. sect. Drosocarpium and its closest relatives appears to be the Cretan endemic H. trichocaulon and the widespread Mediterranean H. perfoliatum. The new species is currently known from Andros, Paros and Naxos islands, but probably has a wider distribution within the Cyclades island group.

Πολέμης Η., Δασκαλόπουλος, Β. & Ζερβάκης Γ.I. (2018). Ξυλοσηπτικοί βασιδιομύκητες που αναπτύσσονται σε δένδρα Alnus glutinosa στην Άνδρο (Κυκλάδες). Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, σελ. 117 (περίληψη). Eλληνική Φυτοπαθολογική Eταιρεία, Αθήνα.


Υλικό ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης