Παραδοτέα

Home / Πρόοδος του έργου / Παραδοτέα

Τεχνικές εκθέσεις

 

Τελική Αναφορά LIFE Project

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

 

Δράση A1.

Τελική Έκθεση για τις Φυτοκοινωνίες και την Εποχική και Χωρική Ποικιλότητα τους στον Οικότοπο Προτεραιότητας 91Ε0* της Άνδρου

Καθαρές καλλιέργειες μυκήτων που σχετίζονται με φυτά Alnus glutinosa με στόχο την προετοιμασία εμβολίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σποροφύτων

Μελέτη βιωσιμότητας και απαιτήσεις για τη διατήρηση του χερσαίου οικοτόπου προτεραιότητας – Αποκατάσταση και διαχείριση του οικοτόπου 91Ε0*

Κατάλογος μακρομυκήτων που σχετίζονται με το κυρίαρχο φυτικό είδος (Alnus glutinosa) του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0*

Φωτογραφική τεκμηρίωση και γεωγραφική κατανομή των κύριων ειδών μανιταριών που σχετίζονται με φυτά Alnus glutinosa στην Άνδρο

 

Δράση Α2.

Γεωβάση χωρικών δεδομένων της Άνδρου (περίληψη)

Τελική Αναφορά Μελέτης της αλληλεπίδρασης της παράκτιας αλιείας με τη μεσογειακή φώκια και τα θαλασσοπούλια στην Άνδρο (περίληψη)

Τελική Αναφορά της Καταγραφής και αξιολόγησης των συντελεστών υποβάθμισης των βιοτόπων θαλασσοπουλιών και Μεσογειακής φώκιας (περίληψη)

Απογραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση οικολογικών απαιτήσεων και βιοτόπων της Μεσογειακής φώκιας στην Άνδρο (περίληψη)

 

Δράση Α3.

Τεχνικό σχέδιο μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης αλλουβιακών δασών σκλήθρων (Alnus glutinosa) της Άνδρου (περίληψη)

Τεχνικά σχέδια παρεμβάσεων για την μείωση αλληλεπίδρασης παράκτιας αλιείας με την Μεσογειακή Φώκια και τα θαλασσοπούλια στην Άνδρο (περίληψη)

Τεχνικά σχέδια παρεμβάσεων αποκατάστασης ενδιαιτημάτων θαλασσοπουλιών και Μεσογειακής φώκιας (περίληψη)

Μελέτη υδρογεωλογικών παραμέτρων του οικοτόπου 91E0* (περίληψη)

 

Δράση Α4.

Policy brief: Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των οικονομιών των μικρών νησιών: Η περίπτωση της Άνδρου

Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (περίληψη)

Τεχνικό σχέδιο που περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση γραφείου πληροφοριών οικοτουρισμού/αλιευτικού τουρισμού (περίληψη)

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία της επωνυμίας Andros (περίληψη)

 

Δράση C1.

Τελική έκθεση για την αποκατάσταση παραδοσιακών πέτρινων τοίχων κατά μήκος των ρεμάτων/ποταμών ως αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική παρέμβαση

Τελική έκθεση για την αποκατάσταση της ανεμπόδιστης κατάντη ροής των υδάτων και για την αποκατάσταση των εκβολών ποταμών

Τελική έκθεση για την εφαρμογή αντιπυρικών μέτρων

Τελική έκθεση για την εφαρμογή των μέτρων κατά της βόσκησης

Τελική έκθεση για την εξάλειψη των καλαμιών από τον οικότοπο 91Ε0*

 

Δράση C2.

Τελική έκθεση για τα σπέρματα σκλήθρων, τα μυκητιακά εμβόλια και τα σπορόφυτα σκλήθρων που παρήχθηκαν στο πλαίσιο της αποκατάστασης του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0*

Τελική έκθεση για την αποκατάσταση επιφάνειας 11 εκταρίων με Alnus glutinosa στον οικότοπο προτεραιότητας 91Ε0*

Τελική έκθεση για τη δημιουργία φυτωρίου επιφάνειας 800 τ.μ.

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την αποκατάσταση παραποτάμιων συστάδων Alnus glutinosa στο νοτιότερο όριο εξάπλωσης του οικοτόπου 91Ε0

 

Δράση C3.

Κατάλογος καθαρών καλλιεργειών που διατηρούνται για τη δημιουργία μυκητιακών εμβολίων

Κατάλογος δειγμάτων φυτών και μανιταριών που είναι κατατεθειμένα στα Herbarium (ACA) και Fungarium (ACAM), αντίστοιχα, του ΓΠΑ και προέρχονται από τον οικότοπο προτεραιότητας 91Ε0*

 

Δράση C4.

Τελική αναφορά συλλογής πλαστικών απορριμμάτων από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Άνδρου (περίληψη)

 

Δράση C5.

Τελική αναφορά μέτρων εφαρμογής μετριασμού αλληλεπίδρασης μεταξύ αλιείας και Μεσογειακής φώκιας (περίληψη)

 

Δράση D1.

Tελική αναφορά περιπτώσεων αναπαραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (περίληψη)

Τελική αναφορά επιστημονικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου (περίληψη)

 

Δράση D2.

Έκθεση σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δράσεων του έργου (περίληψη)

 

Δράση D3.

Τελική αναφορά της παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου στις οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες (περίληψη)

 

Δράση E1.

Υλικό Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης

 

Action E2.

Τελική αναφορά για τη δημιουργία και λειτουργία του Βοτανικού Κήπου

Τελική αναφορά για τις θεματικές εκθέσεις (περίληψη)

 

 


Δημοσιεύσεις

Trigas P. & Bareka P., 2020. Allium stamatiadae, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Andros island (Aegean Archipelago, Greece). Phytotaxa 443 (3): 287–294.

Polemis E., Fryssouli V., Daskalopoulos V. & Zervakis G.I., 2020. Basidiomycetes Associated with Alnus glutinosa Habitats in Andros Island (Cyclades, Greece). Diversity 2020, 12, 232.

Polemis, E., Daskalopoulos, V., Fryssouli, V. & Zervakis, G.I., 2019. Inventory of macrofungi associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. International Conference “XVI OPTIMA Metting”, Agricultural University of Athens, 2-5/10/2019, Athens

Daskalopoulos V., Kefalogianni I., Venieraki A., Polemis E. and Zervakis G.I., 2019. Preliminary data on the underground diversity of alder (Alnus glutinosa) associated fungi. 8th MBK Conference, Patras.

Polemis E., Daskalopoulos V., Fryssouli V., Zervakis G.I., 2019. New records of ectomycorrhizal basidiomycetes associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. 8th MBK Conference, Patras.

Trigas P., 2018. A new Hypericum (sect. Drosocarpium, Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece). Nordic Journal of Botany, Volume 36, Issue 11.

Hypericum cycladicum Trigas sp. nov. (Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece) is described and illustrated. It belongs to H. sect. Drosocarpium and its closest relatives appears to be the Cretan endemic H. trichocaulon and the widespread Mediterranean H. perfoliatum. The new species is currently known from Andros, Paros and Naxos islands, but probably has a wider distribution within the Cyclades island group.

Πολέμης Η., Δασκαλόπουλος, Β. & Ζερβάκης Γ.I. (2018). Ξυλοσηπτικοί βασιδιομύκητες που αναπτύσσονται σε δένδρα Alnus glutinosa στην Άνδρο (Κυκλάδες). Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, σελ. 117 (περίληψη). Eλληνική Φυτοπαθολογική Eταιρεία, Αθήνα.