Παραδοτέα

Home / Πρόοδος του έργου / Παραδοτέα

Τεχνικές εκθέσεις

 

Τελική Αναφορά LIFE Project

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

 

Δράση A1.

Τελική Έκθεση για τις Φυτοκοινωνίες και την Εποχική και Χωρική Ποικιλότητα τους στον Οικότοπο Προτεραιότητας 91Ε0* της Άνδρου

Καθαρές καλλιέργειες μυκήτων που σχετίζονται με φυτά Alnus glutinosa με στόχο την προετοιμασία εμβολίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σποροφύτων

Μελέτη βιωσιμότητας και απαιτήσεις για τη διατήρηση του χερσαίου οικοτόπου προτεραιότητας – Αποκατάσταση και διαχείριση του οικοτόπου 91Ε0*

Κατάλογος μακρομυκήτων που σχετίζονται με το κυρίαρχο φυτικό είδος (Alnus glutinosa) του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0*

Φωτογραφική τεκμηρίωση και γεωγραφική κατανομή των κύριων ειδών μανιταριών που σχετίζονται με φυτά Alnus glutinosa στην Άνδρο

 

Δράση Α2.

Γεωβάση χωρικών δεδομένων της Άνδρου (περίληψη)

Τελική Αναφορά Μελέτης της αλληλεπίδρασης της παράκτιας αλιείας με τη μεσογειακή φώκια και τα θαλασσοπούλια στην Άνδρο (περίληψη)

Τελική Αναφορά της Καταγραφής και αξιολόγησης των συντελεστών υποβάθμισης των βιοτόπων θαλασσοπουλιών και Μεσογειακής φώκιας (περίληψη)

Inventorying, mapping and evaluation of Mediterranean Monk Seal ecological requirements and habitats

 

Δράση Α3.

Τεχνικό σχέδιο μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης αλλουβιακών δασών σκλήθρων (Alnus glutinosa) της Άνδρου (περίληψη)

Τεχνικά σχέδια παρεμβάσεων για την μείωση αλληλεπίδρασης παράκτιας αλιείας με την Μεσογειακή Φώκια και τα θαλασσοπούλια στην Άνδρο (περίληψη)

Τεχνικά σχέδια παρεμβάσεων αποκατάστασης ενδιαιτημάτων θαλασσοπουλιών και Μεσογειακής φώκιας (περίληψη)

Μελέτη υδρογεωλογικών παραμέτρων του οικοτόπου 91E0* (περίληψη)

 

Δράση Α4.

Policy brief: Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των οικονομιών των μικρών νησιών: Η περίπτωση της Άνδρου

Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (περίληψη)

Τεχνικό σχέδιο που περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση γραφείου πληροφοριών οικοτουρισμού/αλιευτικού τουρισμού (περίληψη)

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία της επωνυμίας Andros (περίληψη)

 

Δράση C1.

Final Report on the restoration of traditional stone walls along the streams/rivers as an anti-erosion and anti-flood intervention

Final Report on the restoration of unobstructed downstream flow of water and on the re-establishment of river estuaries at specific sites within the target alluvial habitat

Final Report on the implementation of anti-fire measures

Final Report on the implementation of anti-grazing measures

Final Report on the eradication of giant cane from the 91E0* habitat

 

Δράση C2.

Τελική έκθεση για τα σπέρματα σκλήθρων, τα μυκητιακά εμβόλια και τα σπορόφυτα σκλήθρων που παρήχθηκαν στο πλαίσιο της αποκατάστασης του οικοτόπου προτεραιότητας 91Ε0*

Τελική έκθεση για την αποκατάσταση επιφάνειας 11 εκταρίων με Alnus glutinosa στον οικότοπο προτεραιότητας 91Ε0*

Τελική έκθεση για τη δημιουργία φυτωρίου επιφάνειας 800 τ.μ.

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την αποκατάσταση παραποτάμιων συστάδων Alnus glutinosa στο νοτιότερο όριο εξάπλωσης του οικοτόπου 91Ε0

 

Δράση C3.

Κατάλογος καθαρών καλλιεργειών που διατηρούνται για τη δημιουργία μυκητιακών εμβολίων

Κατάλογος δειγμάτων φυτών και μανιταριών που είναι κατατεθειμένα στα Herbarium (ACA) και Fungarium (ACAM), αντίστοιχα, του ΓΠΑ και προέρχονται από τον οικότοπο προτεραιότητας 91Ε0*

 

Δράση C4.

Final report on the removal of plastic debris and derelict fishing gear

 

Δράση C5.

Final report on the mitigation of interactions between Mediterranean Monk Seal and local fisheries

 

Δράση D1.

Final report on project’s replicability and transferability

Scientific monitoring report

 

Δράση D2.

Έκθεση σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δράσεων του έργου (περίληψη)

 

Δράση D3.

Report on the impact of project actions on ecosystem functions and services

 

Δράση E1.

Υλικό Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης

 

Action E2.

Τελική αναφορά για τη δημιουργία και λειτουργία του Βοτανικού Κήπου

Τελικά αναφορά για τις θεματικές εκθέσεις

 

 


Δημοσιεύσεις

Trigas P. & Bareka P., 2020. Allium stamatiadae, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Andros island (Aegean Archipelago, Greece). Phytotaxa 443 (3): 287–294.

Polemis E., Fryssouli V., Daskalopoulos V. & Zervakis G.I., 2020. Basidiomycetes Associated with Alnus glutinosa Habitats in Andros Island (Cyclades, Greece). Diversity 2020, 12, 232.

Polemis, E., Daskalopoulos, V., Fryssouli, V. & Zervakis, G.I., 2019. Inventory of macrofungi associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. International Conference “XVI OPTIMA Metting”, Agricultural University of Athens, 2-5/10/2019, Athens

Daskalopoulos V., Kefalogianni I., Venieraki A., Polemis E. and Zervakis G.I., 2019. Preliminary data on the underground diversity of alder (Alnus glutinosa) associated fungi. 8th MBK Conference, Patras.

Polemis E., Daskalopoulos V., Fryssouli V., Zervakis G.I., 2019. New records of ectomycorrhizal basidiomycetes associated with Alnus glutinosa (priority habitat 91E0) from Andros island, Greece. 8th MBK Conference, Patras.

Trigas P., 2018. A new Hypericum (sect. Drosocarpium, Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece). Nordic Journal of Botany, Volume 36, Issue 11.

Hypericum cycladicum Trigas sp. nov. (Hypericaceae) from the Cyclades Islands (Greece) is described and illustrated. It belongs to H. sect. Drosocarpium and its closest relatives appears to be the Cretan endemic H. trichocaulon and the widespread Mediterranean H. perfoliatum. The new species is currently known from Andros, Paros and Naxos islands, but probably has a wider distribution within the Cyclades island group.

Πολέμης Η., Δασκαλόπουλος, Β. & Ζερβάκης Γ.I. (2018). Ξυλοσηπτικοί βασιδιομύκητες που αναπτύσσονται σε δένδρα Alnus glutinosa στην Άνδρο (Κυκλάδες). Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, σελ. 117 (περίληψη). Eλληνική Φυτοπαθολογική Eταιρεία, Αθήνα.